એકાઉન્ટ

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૨૩ થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૩ - ૧ થી ૬

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૨૩ થી ૩૦-૦૯-૨૦૨૩ - ૧ થી ૬

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૩ થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૩ - ૧ થી ૫

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૨ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૩ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૨૨ થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૨૨ થી ૩૦-૦૯-૨૦૨૨ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૨ થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૨ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૧ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૨ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૨૨ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૨ - ૧ થી ૭

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ નું અંદાજ પત્રક(બજેટ)

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ - ૧ થી ૭

ફાઇનાન્સ કમિટી મળ્યા તા. ૦૪/૦૩/૨૦૨૨ (ઠરાવ નં. ૧)

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૨૧ થી ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૧ થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ - ૧ થી ૭

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ નું અંદાજ પત્રક(બજેટ)

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી ૩૦-૦૯-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ નું અંદાજ પત્રક(બજેટ)

ફાઇનાન્સ કમિટી મળ્યા તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૦ (ઠરાવ નં. ૧)

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૧૯ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ નું અંદાજ પત્રક(બજેટ)

ફાઇનાન્સ કમિટી મળ્યા તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૯ (ઠરાવ નં. ૧)

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૧૮ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૧૮ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ - ૧ થી ૬

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ - ૧ થી ૬

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ - ૧ થી ૬

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ - ૧ થી ૬

વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ નું અંદાજ પત્રક(બજેટ)

ફાઇનાન્સ કમિટી મળ્યા તા. ૧૯/૦૩/૨૦૧૮ (ઠરાવ નં. ૧ થી ૨)

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૧૭ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ - ૧ થી ૭
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૭ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ - ૧ થી ૭

વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ નું અંદાજ પત્રક(બજેટ)

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ - ૧ થી ૮
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ - ૧ થી ૮
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૬ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૬ - ૧ થી ૬

વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ નું અંદાજ પત્રક(બજેટ)

વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ નું અંદાજ પત્રક(બજેટ)