સી.ડી.એસ.સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

6. સી.ડી.એસ. સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી નિતાબેન દિલીપભાઇ રાણા  ચેરમેનશ્રી
  શ્રી સુનીતાબેન રાજુભાઇ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રી રેખાબેન અલ્પેશકુમાર જાદવ સભ્યશ્રી
  શ્રી તેજલબેન સાગરકુમાર સોલંકી સભ્યશ્રી
  શ્રી સોનલબેન નિતિનકુમાર જોષી સભ્યશ્રી
  શ્રી નયનાબેન હેમંતકુમાર પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી
  શ્રી જયાબેન રોહીતભાઇ ખારવા સભ્યશ્રી