લાઇટ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

12. લાઇટ સમિતી
ક્રમ

ફોટો

સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઇન્દ્રવદન ખારવા ચેરમેનશ્રી
  શ્રી મનિષકુમાર બેચરલાલ ઉપાધ્યાય સભ્યશ્રી
  શ્રી કનૈયાલાલ મફતભાઈ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ જશુભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રી નિશાદબાનું મોહંમદ સોએબ મનસુરી સભ્યશ્રી
  શ્રી ગીતાબેન જતીનકુમાર રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી નિતાબેન દિલીપભાઇ રાણા સભ્યશ્રી