કારોબારી સમિતિ

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

૧. કારોબારી સમિતિ
ક્રમ  ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી અશોકભાઈ વાસુદેવભાઈ કાછિયા ચેરમેનશ્રી
  શ્રી રાજેશકુમાર ગુણવંતલાલ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઇન્દ્રવદન ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ જશુભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રી સોનલબેન નિતિનકુમાર જોષી સભ્યશ્રી
  શ્રી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા  સભ્યશ્રી
  શ્રી નિશાદબાનું મોહંમદ સોએબ મનસુરી  સભ્યશ્રી
  શ્રી મનિષકુમાર બેચરલાલ ઉપાધ્યાય સભ્યશ્રી
  શ્રી દિગ્વિજયસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર સભ્યશ્રી
૧૦   શ્રી કનૈયાલાલ મફતભાઈ રાણા સભ્યશ્રી
૧૧   શ્રી તેજલબેન સાગરકુમાર સોલંકી સભ્યશ્રી