ગંદા વિસ્તાર વાતાવરણ લક્ષી સુધારણા સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

5. ગંદા વિસ્તાર વાતાવરણલક્ષી સુધારણા સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી સુનીતાબેન રાજુભાઇ વાઘરી ચેરમેનશ્રી    
  શ્રી તેજલબેન સાગરકુમાર સોલંકી સભ્યશ્રી
  શ્રી રેખાબેન અલ્પેશકુમાર જાદવ સભ્યશ્રી
  શ્રી હેતલબેન કરશનભાઈ ભીલ સભ્યશ્રી
  શ્રી શાંતિબેન ભુપતભાઇ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રી ગીતાબેન જતીનકુમાર રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી શર્મિષ્ઠાબેન પંકજકુમાર આચાર્ય સભ્યશ્રી