એકઝીકયુટીવ કમિટી

કમિટી મળ્યા તારીખ

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૨/૦૧/૨૦૨૪ (ઠરાવ નંબર ૨૬૮ થી ૨૯૮)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૯/૧૨/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૨૨૧ થી ૨૬૭)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૯/૧૧/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૧૯૭ થી ૨૨૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૪/૧૦/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૧૮૬ થી ૧૯૬)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૩/૧૦/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૧૭૩ થી ૧૮૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૦/૦૯/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૧૬૪ થી ૧૭૨)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૫/૦૯/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૧૪૦ થી ૧૬૩)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૯/૦૮/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૧૨૧ થી ૧૩૯)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૪/૦૭/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૧૦૭ થી ૧૨૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૫/૦૭/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૦૭૧ થી ૧૦૬)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૩૦/૦૫/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૦૫૧ થી ૦૭૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૬/૦૫/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૦૩૫ થી ૦૫૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૧/૦૪/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૦૦૧ થી ૦૩૪)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૮/૦૩/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૩૧૭ થી ૩૨૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૧/૦૨/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૨૮૭ થી ૩૧૬)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ (ઠરાવ નંબર ૨૭૫ થી ૨૮૬)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૭/૧૨/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૨૩૪ થી ૨૭૪)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૨/૧૧/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૨૩૨ થી ૨૩૩)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૭/૧૦/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૨૧૦ થી ૨૩૧)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૮/૦૯/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૧૯૯ થી ૨૦૯)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૬/૦૯/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૧૬૧ થી ૧૯૮)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૬/૦૭/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૦૯૩ થી ૧૬૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૦/૦૬/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૦૮૩ થી ૦૯૨)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૫/૦૫/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૦૨૭ થી ૦૮૨)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૪/૦૫/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૦૦૧ થી ૦૨૬)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૩૦/૦૩/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૩૦૫ થી ૩૩૪)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૫/૦૨/૨૦૨૨ (ઠરાવ નંબર ૨૭૨ થી ૩૦૪)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૨૫૬ થી ૨૭૧)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૪/૧૨/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૨૩૪ થી ૨૫૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૮/૧૦/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૨૦૬ થી ૨૩૩)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૧/૧૦/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૧૮૩ થી ૨૦૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૬/૦૯/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૧૫૯ થી ૧૮૨)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૧૩૫ થી ૧૫૮)

કમિટી મળ્યા તારીખ : 2૦/૦૭/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૧૨૧ થી ૧૩૪)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૮/૦૭/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૭૭ થી ૧૨૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૩૧/૦૫/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૫૧ થી ૭૬)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૭/૦૫/૨૦૨૧ (ઠરાવ નંબર ૧ થી ૫૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૯/૦૯/૨૦૨૦ (ઠરાવ નંબર ૭૯ થી ૧૪૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૬/૦૭/૨૦૨૦ (ઠરાવ નંબર ૩૨ થી ૭૮)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૫/૦૬/૨૦૨૦ (ઠરાવ નંબર ૧ થી ૩૧)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૨/૦૩/૨૦૨૦ (ઠરાવ નંબર ૬૦૯ થી ૬૪૩)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૧/૦૨/૨૦૨૦ (ઠરાવ નંબર ૫૭૮ થી ૬૦૮)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૮/૧૨/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૫૭૧ થી ૫૭૭)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૮/૧૨/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૫૩૯ થી ૫૭૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૬/૦૯/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૫૩૬ થી ૫૩૮)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૪/૦૯/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૫૧૬ થી ૫૩૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૩/૦૮/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૪૮૬ થી ૫૧૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૪૭૧ થી ૪૮૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૮/૦૬/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૪૩૮ થી ૪૭૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૪૨૨ થી ૪૩૭)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૩૮૦ થી ૪૨૧)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૩૬૬ થી ૩૭૯)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૩૪૩ થી ૩૬૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૬/૦૨/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૩૪૨)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૬/૦૨/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૩૧૧ થી ૩૪૧)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૦/૦૧/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૩૦૬ થી ૩૧૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૨૯૧ થી ૩૦૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ (ઠરાવ નંબર ૨૬૫ થી ૨૯૦)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૪/૧૨/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૨૬૪)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૨૪૯ થી ૨૬૩)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૨૨૬ થી ૨૪૮)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૦/૧૦/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૨૧૮ થી ૨૨૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૦/૧૦/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૧૮૨ થી ૨૧૭)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૧૭૬ થી ૧૮૧)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૧૪૮ થી ૧૭૫)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૬/૦૮/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૧૧૯ થી ૧૪૭)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૨/૦૭/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૧૦૧ થી ૧૧૮)

કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૦/૦૬/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૮૦ થી ૧૦૦)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૬/૦૬/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૪૭ થી ૭૯)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૯/૦૫/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૨૮ થી ૪૬)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૯/૦૫/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર  ૧ થી ૨)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૩/૦૩/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૨૯૪ થી ૩૦૭)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૩/૦૩/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૨૭૭ થી ૨૯૩)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૮/૦૨/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૨૭૫ થી૨૭૬)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૮/૦૨/૨૦૧૮ (ઠરાવ નંબર ૨૪૮ થી ૨૭૪)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૯/૧૨/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૨૩૯ થી ૨૪૭)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૯/૧૨/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૨૧૫ થી ૨૩૮)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૨/૧૦/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૨૧૩ થી ૨૧૪)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૧/૧૦/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૮૯ થી ૨૧૨)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૧/૧૦/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૬૭ થી ૧૮૮)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૨ /૦૯/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૬૫ થી ૧૬૬)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૮/૦૯/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૬૩ થી ૧૬૪)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૫૬ થી ૧૬૨)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૪૪ થી ૧૫૫)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૧/૦૯/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૪૨ થી ૧૪૩)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૪/૦૮/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૨૮થી ૧૪૧)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૪/૦૮/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૦૮ થી ૧૨૭)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૧૦૭)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર  ૮૦ થી ૧૦૬)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૩/૦૬/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર  ૭૯ ) 
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૩/૦૬/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર  ૭૮)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૩/૦૬/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર  ૭૭)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૩/૦૬/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર  ૫૬ થી ૭૬)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૩/૦૬/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર  ૪૦ થી ૫૫)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૯/૦૪/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર  ૨૬થી ૩૯)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૯/૦૪/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૦૧ થી ૨૫)
બજેટ (ર૦૧૭ -ર૦૧૮)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૨/૦૩/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૪૬૧)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૧૬/૦૨/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૪૫૬ થી ૪૬૦)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૧૩/૦૨/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૪૨૭ થી ૪૫૫)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૧૬/૦૧/૨૦૧૭ (ઠરાવ નંબર ૪૨૩ થી ૪૨૬)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૩૦/૧૨/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૪૧૭ થી ૪૨૨)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૨૩/૧૨/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૪૦૪ થી ૪૧૬)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૨૩/૧૨/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૩૮૮ થી ૪૦૩)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૨૩/૧૨/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૩૭૨ થી ૩૮૭)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૦૧/૧૨/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૩૭૧)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૦૧/૧૨/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૩૬૫ થી ૩૭૦)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૧૯/૧૧/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૩૬૩ અને ૩૬૪)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૧૯/૧૧/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૩૨૯ થી ૩૬૨)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૦૭/૧૦/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૩૦૪ થી ૩૨૮)
કમિટી મળ્યા તારીખ :૨૬/૦૯/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૨૮૯ થી ૩૦૩)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૨૭૮ થી ૨૮૮)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૨૫૨ થી ૨૭૭)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૨૪૩ થી ૨૫૦)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૨/૦૮/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૨૧૯ થી ૨૪૨)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૨/૦૮/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૨૦૨ થી ૨૧૮)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૪/૦૭/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૧૯૩ થી ૨૦૧)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૧૪/૦૭/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૧૭૧ થી ૧૯૨)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૧૫૬ થી ૧૭૦)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૧૧૨ થી ૧૫૫)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૮૪ થી ૧૧૧)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૮/૦૫/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૫૧ થી ૮૩)
કમિટી મળ્યા તારીખ : ૨૬/૦૪/૨૦૧૬ (ઠરાવ નંબર ૨૯ થી ૫૦)