ખંભાત શહેર સ્થાનિક વિકાસ સત્તા મંડળ સમિતિ

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

4. ખંભાત શહેર સ્થાનિક વિકાસ સત્તા મંડળ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી નગીનભાઈ રતિલાલ મહીડા ચેરમેનશ્રી
  શ્રી રોહિતભાઈ ઠાકોરલાલ ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી વસંતભાઈ ચીમનલાલ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારેયા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી કલ્પનાબેન પરેશભાઈ પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી શિલ્પાબેન રાજેશભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી
  પ્રાંત કલેક્ટરશ્રી, ખંભાત સભ્યશ્રી
  નાયબ નગર નિયોજકશ્રી આણંદ સભ્યશ્રી
  ચીફ ઓફિસરશ્રી ખંભાત  સભ્યશ્રી