ધર્મશાળા સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

11. ધર્મશાળા સમિતી
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
 શ્રીમતિ ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા ચેરમેનશ્રી
  શ્રી રેખાબેન અલ્પેશકુમાર જાદવ સભ્યશ્રી
  શ્રી ગીતાબેન જતીનકુમાર રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી નિતાબેન દિલીપભાઇ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી શાંતિબેન ભુપતભાઇ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રી નિશાદબાનું મોહંમદ સોએબ મનસુરી સભ્યશ્રી
  શ્રી શર્મિષ્ઠાબેન પંકજકુમાર આચાર્ય સભ્યશ્રી