જનરલ બોર્ડ

જનરલ બોર્ડ સભા

 

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૧/૦૧/૨૦૨૪

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૦/૧૦/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૦/૧૦/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૦/૦૯/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૦/૦૯/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા ૧૪/૦૯/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૧૪/૦૯/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૧/૦૭/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૧/૦૭/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા ૨૯/૦૪/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૨૯/૦૪/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૧/૦3/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૧/૦૩/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૧/૦૧/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૧/૦૧/૨૦૨૩

જનરલ બોર્ડ સભા ૨૯/૧૦/૨૦૨૨

જનરલ બોર્ડ સભા સુધારૅલ એજન્ડા ૨૯/૧૦/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૨૯/૧૦/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૦/૦૭/૨૦૨૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૦/૦૭/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૦/૦૪/૨૦૨૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૦/૦૪/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૧૫/૦૩/૨૦૨૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૧૫/૦૩/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૧૧/૦૩/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સરકયુલર ઠરાવ ૧૦/૦૩/૨૦૨૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૦૨/૦૩/૨૦૨૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૦૨/૦૩/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૧/૦૧/૨૦૨૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૧/૦૧/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૦/૧૦/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૦/૧૦/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૦૧/૦૯/૨૦

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૦૧/૦૯/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૧/૦૭/૨૦

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૧/૦૭/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૨૬/૦૪/૨૦

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૨૬/૦૪/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૧/૦૩/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૧/૦૩/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા ૧૬/૦૩/૨૦૨

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૧૬/૦૩/૨૦૨

વહીવટદાર ઠરાવ ૦૮/૦૩/૨૦૨૧

જનરલ બોર્ડ સભા ૨૯/૧૦/૨૦૨૦

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૨૯/૧૦/૨૦૨૦

જનરલ બોર્ડ સભા ૨૭/૦૭/૨૦૨૦

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૨૭/૦૭/૨૦૨૦

જનરલ બોર્ડ સભા ૩૧/૦૧/૨૦૨૦

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૧/૦૧/૨૦૨૦

જનરલ બોર્ડ સભા ૧૪/૧૦/૨૦૧૯

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૧૪/૧૦/૨૦૧૯

જનરલ બોર્ડ સભા ૦૮/૦૭/૨૦૧૯

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૦૮/૦૭/૨૦૧૯

જનરલ બોર્ડ સભા  ૩૧/૦૧/૨૦૧૯

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૧/૦૧/૨૦૧૯

જનરલ બોર્ડ સભા  ૨૯/૧૦/૨૦૧૮

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૨૯/૧૦/૨૦૧૮

જનરલ બોર્ડ સભા  ૩૦/૦૭/૨૦૧૮

જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૦/૦૭/૨૦૧૮

જનરલ બોર્ડ સરકયુલર ઠરાવ ૧૨/૦૭/૨૦૧૮

જનરલ બોર્ડ સભા ૦૧/૦૬/૨૦૧૮

જનરલ બોર્ડ સભા ૦૪/૦૪/૨૦૧૮
જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૦૪/૦૪/૨૦૧૮
જનરલ બોર્ડ સભા ૩૦/૦૧/૨૦૧૮
જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૩૦/૦૧/૨૦૧૮
જનરલ બોર્ડ સભા ૨૧/૦૭/૨૦૧૭
જનરલ બોર્ડ સભા એજન્ડા ૧૩/૦૭/૨૦૧૭
જનરલ બોર્ડ સભા ૦૩/૦૪/૨૦૧૭
એજન્ડા નોટિસ ૦૩/૦૪/૨૦૧૭
જનરલ બોર્ડ સભા ૩૧/૦૧/૨૦૧૭
જનરલ બોર્ડ સભા ૨૪/૧૦/૨૦૧૬
એજન્ડા નોટિસ ૨૪/૧૦/૨૦૧૬
જનરલ બોર્ડ સભા ૨૮/૦૭/૨૦૧૬