સ્મશાન વિકાસ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

8. સ્મશાન વિકાસ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી જયાબેન રોહીતભાઇ ખારવા ચેરમેનશ્રી
  શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ જશુભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રી હેતલબેન કરશનભાઈ ભીલ સભ્યશ્રી
  શ્રી દિગ્વિજયસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર સભ્યશ્રી
  શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ઇન્દ્રવદન ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી કનૈયાલાલ મફતભાઈ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી સોનલબેન નિતિનકુમાર જોષી સભ્યશ્રી