પ્રમુખશ્રીના ઠરાવો

પ્રમુખશ્રી ઠરાવ નંબર ૦૧૫)

પ્રમુખશ્રી ઠરાવ નંબર ૦૧૪)

પ્રમુખશ્રી ઠરાવ નંબર ૦૧૩)

પ્રમુખશ્રી ઠરાવ નંબર ૦૧૨)

પ્રમુખશ્રી ઠરાવ નંબર ૦૦૭ થી ૦૧૧)

પ્રમુખશ્રી ઠરાવ નંબર ૦૦૫ થી ૦૦૬)