પુસ્તકાલય સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

13. પુસ્તકાલય સમિતી
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી શર્મિષ્ઠાબેન પંકજકુમાર આચાર્ય ચેરમેનશ્રી
  શ્રી શાંતિબેન ભુપતભાઇ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રી જયાબેન રોહીતભાઇ ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી હેતલબેન કરશનભાઈ ભીલ સભ્યશ્રી
  શ્રી નયનાબેન હેમંતકુમાર પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી
  શ્રી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રી નિતાબેન દિલીપભાઇ રાણા સભ્યશ્રી