સેનેટરી સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

9. સેનેટરી સમિતી
ક્રમ  ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી મનિષકુમાર બેચરલાલ ઉપાધ્યાય ચેરમેનશ્રી
  શ્રી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રી રાજેશભાઈ ગુણવંતલાલ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી તેજલબેન સાગરકુમાર સોલંકી સભ્યશ્રી
  શ્રી નયનાબેન હેમંતકુમાર પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી
  શ્રી કનૈયાલાલ મફતભાઈ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી સુનીતાબેન રાજુભાઇ વાઘરી સભ્યશ્રી