પબ્લિક વર્કસ સમિતિ

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ થી અઢી વર્ષની મુદ્દત માટે નિમાયેલ કમિટીઓ

૨. પબ્લિક વર્કસ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી રાજેશકુમાર ગુણવંતલાલ રાણા ચેરમેનશ્રી
  શ્રી જયાબેન રોહીતભાઇ ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ જશુભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રી સોનલબેન નિતિનકુમાર જોષી સભ્યશ્રી
  શ્રી શર્મિષ્ઠાબેન પંકજકુમાર આચાર્ય સભ્યશ્રી
  શ્રી શાંતિબેન ભુપતભાઇ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રી નયનાબેન હેમંતકુમાર પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી