અરજી ફોર્મ

અનુક્રમ ફોર્મનું નામ
1 પાણી જોડાણની અરજી
2 પાણી જોડાણ રદ કરવાની અરજીનું ફોર્મ
3 નળ કનેક્શન નામ ટ્રાન્સફર કરવાની અરજીનું ફોર્મ
4 નળ કનેક્શન લાઇન ફેર કરી આપવાની અરજીનું ફોર્મ
5 ડ્રેનેજ જોડાણ મેળવવા માટેની અરજીનું ફોર્મ
6 ડ્રેનેજ જોડાણ રદ કરવાની અરજીનું ફોર્મ
7 ડ્રેનેજ જોડાણ નામ ટ્રાન્સફર કરવાની અરજીનું ફોર્મ
8 સામાન્ય ફરિયાદ માટેની અરજીનું ફોર્મ
9 મિલકત આકારણી પત્રક માટેની અરજીનું ફોર્મ
10 નવા પ્લોટ મિલકત આકારણી રજીસ્ટરમાં દાખલ કરવાની અરજીનું ફોર્મ
11 મિલકત ટ્રાન્સફર કરવા માટેની અરજીનું ફોર્મ
12 જન્મ નોંધ કરવાની અરજીનું ફોર્મ
13 મિલકત આકારણી સામે વાંધાની અરજીનું ફોર્મ
14 વોટર ટેન્કર ભાડે મેળવવા માટેની અરજીનું ફોર્મ
15 શબવાહિની ભાડે મેળવવાની અરજીનું ફોર્મ
16 શોપ લાયસન્સ માટેની અરજીનું ફોર્મ
17 એમ્બ્યુલન્સ ભાડે લેવા માટેની અરજીનું ફોર્મ
18 ઝૉનીંગ સર્ટિફિકેટ પ્લોટ માટેની અરજીનું ફોર્મ
19 જન્મ પ્રમાણપત્ર માટેની અરજીનું ફોર્મ
20 મરણ પ્રમાણપત્ર નકલ માટેની અરજીનું ફોર્મ
21 મકાન બાંધકામ કમ્પ્લિશન સર્ટિફિકેટ માટેની અરજીનું ફોર્મ
22 ઉધ્યોગ સ્થાપિત કરવા NOC માટેનું અરજી ફોર્મ
23 જોખમકારક ધંધાના લાયસન્સ માટે NOC માટેનું અરજી ફોર્મ
24 હંગામી ધોરણે જમીન ભાડે માટેનું અરજી ફોર્મ
25 વાર્ષિક દાખલો મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ
26 માહિતી મેળવવા માટે અરજી નમૂનો